کتاب صوتی افق وحی - جلسه2

پدیدآور آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتافق وحی - مقدمه