مبانی سیر و سلوک الی اللَه - طهران - جلسه14

سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1422/02/12

توضیحاتموضوع: نحوه ارتباط با فرزندان و کیفیت ترغیب آنها به مسائل دینی 1 نحوه ارتباط با فرزندان و کیفیت ترغیب آنها به مسائل دینی. 2 عدم اختصاص لباس روحانیت به قشر و گروه خاصی. 3 آیا ذی القرنین همان کوروش است. 4 علت حرمت موسیقی 5 تارک حج یا به دین یهود از دنیا می رود و یا نصاری 6 وظایف زن و شوهر نسبت به یکدیگر. 7 مقصود و منظور از فرج باطنی امام زمان علیه السلام. 8 علت عدم تفاوت میان ظهور و غیبت امام زمان علیه السلام برای انسان