مبانی سیر و سلوک الی اللَه - طهران - جلسه20

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1424/08/20

توضیحاتموضوع: فلسفه غیبت امام زمان علیه السلام وبیان ویژگی های قیام حضرت 1 خداوند متعال دو ویژگی و شاخصه مهم نسبت به امام زمان علیه السلام مقدَّر نموده است. 2 جهل و عدم معرفت انسان ها نسبت به مقام و جایگاه پیامبر اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام. 3 بیان دیدگاه و سخن نادرست یکی از علماء معروف در ارتباط با جایگاه ابوحنیفه وپاسخ آن. 4 بیان فلسفه وعلت غیبت امام زمان علیه السلام . 5 فرمایشات مرحوم علامه طهرانی درسال چهل ودو شمسی در ارتباط با نیّت و دیدگاه افراد نسبت به تشکیل حکومت اسلامی ومیزان پایبندی ایشان به آن. 6 علت موفقیت رسول خدا وائمه اطهار علیهم السلام در ابلاغ دین عبارت بود از صدق وصفا وخلوص نیت در قبال همۀافراد. 7 توضیحی در ارتباط با فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام :اگرکلید واختیار آسمانها و زمین را درقبال به ظلم گرفتن دانه گندمی از مورچه به من بدهند هرگز آن را نخواهم پذیرفت. 8 یکی از مهم ترین ویژگی های حرکت و قیام امام زمان علیه السلام رشد وتکامل معرفت و دیدگاه همۀ افراد نسبت به جایگاه وحرکت ایشان می باشد. 9 بیان وظیفه افراد در قبال مسئله ظهور امام زمان علیه السلام. 10 عدم ادراک واقعیت شخصیت پیامبر اکرم صلی اللَه علیه وآله وسلم ومکتب او ومعرفت درچارچوب ظاهر و مسائل احساسی. 11 سخن خلیفه ثانی در ارتباط با امیرالمؤمنین علیه السلام وعملکرد دو گانۀ او. 12 توضیحی در ارتباط با حقیقت ولایت امام زمان علیه السلام وعدم تأثیر حضور وغیبت امام درآن.

موضوعات مرتبط