مبانی اسلام

مدت زمان

قابلیت تاثیر پذیری انسان در شرایط گوناگون (اهواز ) - مبانی اسلام - آیة اللَه سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتاهواز : قابلیت تاثیر پذیری انسان در شرایط گوناگون