مبانی اسلام

مدت زمان

قابلیت تاثیر پذیری انسان در شرایط گوناگون (اهواز )

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتاهواز : قابلیت تاثیر پذیری انسان در شرایط گوناگون