سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1432/11/01

توضیحاتاسفار 734 : دیدگاه پیامبر اکرم نسبت به نماز و مقایسه آن با دیدگاه خلیفه ثانی -