سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1432/01/18

توضیحاتاهواز : قابلیت تاثیر پذیری انسان در شرایط گوناگون