سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1430/04/09

توضیحاتکرمان : اهمیت جایگاه تقوی و صدق در مسیر سیر و سلوک الی اللَه