سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1428/03/21

توضیحاتاسفار درس 527 : بررسی مساله روزه در روز عاشورا و تختّم به یمین -