سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1435/01/14

توضیحاتکرمان : نهضت سیدالشهداء برای نجات انسان‌ها از جهالت و سرگردانی