سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1434/01/30

توضیحاتکرج : اهمیت توجه سالک به خود و رفتار و مسائل خود