سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1430/02/25

توضیحاتاسفار درس 638: اهمیت زیارت امام رضا علیه السلام و دیدگاه اهل معرفت نسبت به آن -