سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1436/09/02

توضیحاتمشهد : اهمیت سر سپردگی به اولیاء خدا و پرداختن به خود