سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1429/11/10

توضیحاتاسفار درس 612 : پرهیز اولیاء الهی از مسائل اعتباری -