سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1432/01/15

توضیحاتکرمان : رسالت زمامداران دین در هدایت خلق