سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1435/11/23

توضیحاتمشهد : شرح و تفسیر فقره " فمعکم معکم لا مع غیرکم" از زیارت جامعه کبیره