سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1430/03/25

توضیحاتاسفار درس 642: واقعه عاشورا و تمایز آن با سایر جنگ ها -