سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1430/06/07

توضیحاتاسفار درس 664:راه خروج از جزئیت و اعتبار به کلیت و حقیقت -