سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1439/04/09

توضیحاتقم : صدق کلید اصلی و اساسی سعادت انسان - دیدار رفقای اهواز و قزوین و کرمان