مبانی اسلام

مدت زمان

خضوع حقیقی و تصنعی - مبانی اسلام - آیة اللَه سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتاسفار 736: خضوع حقیقی و تصنعی -