مبانی اسلام

مدت زمان

خضوع حقیقی و تصنعی

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتاسفار 736: خضوع حقیقی و تصنعی -