مبانی اسلام

مدت زمان

خضوع حقیقی و تصنعی - مبانی اسلام - آیت‌ الله سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتاسفار 736: خضوع حقیقی و تصنعی -