سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1433/01/25

توضیحاتاسفار 750 :‌اهمیت صدق و اخلاص در جمیع شئون زندگی -