سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1433/02/15

توضیحاتاسفار 753 : لزوم احترام به اولیاء الهی و پایبندی به مبانی تشیّع -