مبانی اسلام

مدت زمان

لزوم احترام به اولیاء الهی و پایبندی به مبانی تشیّع

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتاسفار 753 : لزوم احترام به اولیاء الهی و پایبندی به مبانی تشیّع -