سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1434/06/25

توضیحاتاسفار 777 : سبک‌بالی سالک به‌واسطۀ قطع تعلقات و اجتناب از پرداختن به امور دنیوی -