مبانی اسلام

مدت زمان

سبک‌بالی سالک به‌واسطۀ قطع تعلقات و اجتناب از پرداختن به امور دنیوی - مبانی اسلام - آیت‌ الله سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتاسفار 777 : سبک‌بالی سالک به‌واسطۀ قطع تعلقات و اجتناب از پرداختن به امور دنیوی -