سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1429/10/12

توضیحاتاسفار درس 598 : دیدگاه اولیاء الهی نسبت به مساله مرجعیّت -