سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1434/05/27

توضیحاتاسفار 774 : میزان حق‌پذیری براساس خشوع قلبی نسبت به حق -