عنوان بصری فراغت قلب در مقابل دستورات اولیا الهی

تاریخ سخنرانی 1429/05/04مدت زمان
154

تأثیر فراغت قلب بر روی نفس - عنوان بصری - فراغت قلب در مقابل دستورات اولیا الهی - ج154 - آیة اللَه سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتلزوم فراغت قلب در هنگام تلقي مطالب اولياء الهي ومسائل حق. شرح فقره: ثلاثةٌ في رياضة النفس و ثلاثة في الحلم و ثلاثة في العلم... ففرغت قلبی له. 1 انسان باید در مواجهۀ با اولیاء دین قلب خود را فارغ کند 2 گفتار فاسد بعضي از علماء شيعه مبنی بر اينکه تشکيل سقيفه بنابر مصلحت اسلام بوده است . 3 ارتباط ا...