عنوان بصری فراغت قلب در مقابل دستورات اولیا الهی

تاریخ سخنرانی 1429/07/15مدت زمان
156

تبیین حقیقت معنای محکم و متشابه - عنوان بصری - فراغت قلب در مقابل دستورات اولیا الهی - ج156 - آیت‌ الله سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتحقیقت معنای محکم و متشابه و گرایش های افراد در قبال آن. 1 ادامه تفسیر آیه "هوالذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات ..." 2 کسانی که در دلشان زیغ(گمراهی،کدورت) است به دنبال آیات متشابه می روند. 3 نمونه ها و مصادیق بارز تبعیت از علم و دوری جستن از هواهای نفسانی. 4 تنها راه ن...