عنوان بصری ادامه بحث حجیت فعلی ولی الهی

مدت زمان
195

انطباق کلام اولیاء الهی با تعریف شرع - عنوان بصری - ادامه بحث حجیت فعلی ولی الهی - ج195 - آیة اللَه سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتبیانات حضرت ایت اللَه طهرانی در ادامه مبحث حجیت فعل اولیاء الهی به طور مطلق