عنوان بصری ادامه بحث حجیت فعلی ولی الهی

مدت زمان
195

انطباق کلام اولیاء الهی با تعریف شرع

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتبیانات حضرت ایت اللَه طهرانی در ادامه مبحث حجیت فعل اولیاء الهی به طور مطلق