عنوان بصری حلم وبردباری وروابط اجتماعی

مدت زمان
227

مراد از کلمۀ «مولا» در فرمایش پیامبر اکرم در روز غدیر خم

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتبیاناتی در خصوص ماه ذیحجه و اعیاد مهم قربان و غدیرخم