عنوان بصری حلم وبردباری وروابط اجتماعی

مدت زمان
227

مراد از کلمۀ «مولا» در فرمایش پیامبر اکرم در روز غدیر خم - عنوان بصری - حلم وبردباری وروابط اجتماعی - ج227 - آیة اللَه سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتبیاناتی در خصوص ماه ذیحجه و اعیاد مهم قربان و غدیرخم