عنوان بصری حلم وبردباری وروابط اجتماعی

مدت زمان
239

قرار دادن قلب در مسیر علم و معرفت در هر قدم از حرکت به سمت خدا

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتشرح فقره :‌ وأما اللواتی فی العلم : فاسأل العلماء ما جهلت ، وإیاک أن تسألهم تعنتا و تجربة وإیاک أن تعمل برأیک شیئا ، وخذ بالاحتیاط فی جمیع ما تجد إلیه سبیلا ، و اهرب من الفتیا هربک من الأسد ، ولا تجعل رقبتک للناس جسرا