ابو حمزه ثمالی سال 1432

مدت زمان
16

حجّیت عقلی اطاعت مطلقه از ولیّ خدا - ابو حمزه ثمالی - سال 1432 - ج16 - آیت‌ الله سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتبیان مقدمات مبحث حجیت فعل اولیاءالهی به طور مطلق