ابو حمزه ثمالی سال 1432

مدت زمان
16

حجّیت عقلی اطاعت مطلقه از ولیّ خدا

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتبیان مقدمات مبحث حجیت فعل اولیاءالهی به طور مطلق