سال 1432 - جلسه16

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1432/09/29

توضیحاتبیان مقدمات مبحث حجیت فعل اولیاءالهی به طور مطلق