سلوک خانواده مبانی سیر و سلوک الی اللَه - طهران

مدت زمان
42

أهمیت ادراك صحیح نسبت به حقیقت سیروسلوك

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتجلسه مبانی سیر و سلوک الی اللَه - طهران - جلسه 42. أهمیت ادراك صحیح نسبت به حقیقت سیروسلوك