مبانی اسلام

مدت زمان

تفسیر آیه شریفه یرفع اللَه الذین امنوا منکم و الذین اوتو العلم درجات است (قزوین) - مبانی اسلام - آیت‌ الله سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتبیانات حضرت آیت اللَه طهرانی در شهر قزوین شماره یک