مبانی اسلام

مدت زمان

حقیقت مکتب عرفان در ارتقاء فهم و ادراک و عبور از ظاهر به باطن (اهواز )

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتاهواز :‌حقیقت مکتب عرفان در ارتقاء فهم و ادراک و عبور از ظاهر به باطن