مبانی اسلام

مدت زمان

حقیقت مکتب عرفان در ارتقاء فهم و ادراک و عبور از ظاهر به باطن (اهواز ) - مبانی اسلام - آیة اللَه سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتاهواز :‌حقیقت مکتب عرفان در ارتقاء فهم و ادراک و عبور از ظاهر به باطن