مبانی اسلام

مدت زمان

وظایف فقیه و عالم دین در قبال مردم

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتحج 135 : وظایف فقیه و عالم دین در قبال مردم -