مبانی اسلام

مدت زمان

علت بقاء و استمرار دین - مبانی اسلام - آیة اللَه سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتحج 143 : علت بقاء و استمرار دین -