مبانی اسلام

مدت زمان

تاکید اولیاء و بزرگان نسبت به کیفیت ارتباط سالک با سایر افراد - مبانی اسلام - آیة اللَه سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتاسفار 754 : تاکید اولیاء و بزرگان نسبت به کیفیت ارتباط سالک با سایر افراد -