مبانی اسلام

مدت زمان
2

حقیقت مکتب عرفان و تبیین جایگاه انسان در نظام هستی (جلسه دوم) - مبانی اسلام - ج2 - آیة اللَه سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتمصاحبه در رابطه با شخصیت ایت اللَه بهجت