مبانی اسلام

مدت زمان

ضرورت تواضع قلبی سالک نسبت به رفقای طریق (کرج)

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتکرج : ضرورت تواضع قلبی سالک نسبت به رفقای طریق