مبانی اسلام

مدت زمان

عقلانیت در فرهنگ عاشوراء - مبانی اسلام - آیة اللَه سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتاسفار ۷۲۳: عقلانیت در فرهنگ عاشوراء -