گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1343
تاریخ ثبت 1439/02/15
شرائط بلوغ دختران و پسران و احکام روزه

بسم اللَه الرحمن الرحیم
از نظر حضرتعالی بلوغ دختر و پسر در چه صورتی است و چه علامتهایی دارد ؟
2 این حقیر در مورد اول بلوغ خود مشکوک هستم و شک دارم که آیا قبل از زمانی
که روزه گرفتم دو سه سالی بالغ بوده ام یا نبوده ام . وظیفه ام چیست ؟ وآیا می توانم روزه مستحبی بگیرم ؟
3 آیا در نیت روزه مستحبی می توان گفت " خدایا اگر روزه قضا به گردنم است این روزه روزه قضا باشد و الا مستحبی باشد" ؟
4 آیا افطار افضل است یا نماز و بعد افطار ؟
والسلام علیکم
هوالعلیم

1 بلوغ پسر پانزده سال تمام و یا احتلام،و دختر چهارده سال تمام
2 روزه ای برذمّه شما نیست و روزه مستحبی اشکال ندارد ولی بهتر است که در عین حال نیّت کنید که اگر بر ذمّه شما روزه باشد این روزه مستحبی قضای آن قرار گیرد اگر فردی از گرسنگی در اذیّت باشد اول افطار کند والّا نماز بخواند.