گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1344
تاریخ ثبت 1439/02/15
شکستن روزه به دلیل درد داشتن

اگر کسی در ماه رمضان به علت درد شدید و غیر قابل تحمل مجبور به باز کردن روزه و خوردن قرص شود. چه حکمی دارد؟ اگر بعد از ظهر این مشکل پیش آید و به دلیل تشدید درد مجبور به مصرف قرص باشد، گناه کرده؟
هوالعلیم
باید روزه خود را قضاء کند.