گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1351
تاریخ ثبت 1439/02/15
کفاره بطلان روزه در ماه رمضان

سلام اگر با مشاهده تصاویر محرک بی اختیار منی بیرون بیاید به غیر از این که روزه باطل است چه کفاره ای دارد?
هوالعلیم
فقط قضاء دارد ولی اگر شخصی بداند که منجر به این مسئله خواهد شد باید شصت روز روزه و یا شصت فقیر را اطعام کند.