گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1438
تاریخ ثبت 1439/02/15
کیفیت غسل جنابت در ماه رمضان

آیا بعد از نزدیکی درماه رمضان غسل کردن بعد از اذان صبح موردی دارد یا خیر؟
هوالعلیم
باید پیش از اذان باشد.