گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1365
تاریخ ثبت 1439/02/15
همبستر شدن در ماه رمضان

اگر در ماه رمضان زن و شوهر همبستر شود و هردوي آنها ارضاع شود و بعد غسل كنند روزه آنها باطل مي شود ( درصورتي كه يكي از آنها در آن لحظه احتياج داردو نمي تواند جلوي خودش را بگيرد )
هوالعلیم
روزه هر دو باطل است و باید 60 روز کفاره بجای آورند.