گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1356
تاریخ ثبت 1439/02/15
کفاره روزه

سلام کفاره ی استمنا، درماه رمضان چیست?
هوالعلیم
شصت روز روزه و شصت مسکین طعام دادن.