گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1430
تاریخ ثبت 1439/02/15
غسل زیارت در مشهد

شب در تهران ما غسل زیارت میکنیم، با هواپیما به مشهد میرسیم، آیا در آنجا هم غسل زیارت دارد که غسل کنیم و همان شب به حرم مشرف شویم؟

هوالعلیم

بلی

موضوعات مرتبط

غسل زیارت