پرسش و پاسخ های مربوط به غسل زیارت

تعداد: 1
پرسش: غسل زیارت در مشهد

کد: 1430گروه: احکام
شب در تهران ما غسل زیارت میکنیم، با هواپیما به مشهد میرسیم، آیا در آنجا هم غسل زیارت دارد که غسل کنیم و همان شب به حرم مشرف شویم؟

هوالعلیم

بلی